Lid Raad van Toezicht

Locatie: Heemstede

Organisatie Hageveld
College Hageveld is een categoriaal atheneum met keuze-Latijn en is één van de mooiste scholen van. Op Hageveld laten we geen tijd en talent verloren gaan. Op Hageveld ben je behulpzaam en vind je het normaal om iets over te hebben voor een ander. De cultuur is laagdrempelig en open. Leerlingen mogen kritisch zijn en noemen de docenten bij voornaam. De leerlingen krijgen les in een prachtig monument uit 1923, ontworpen door architect Jan Stuyt, gelegen op een mooi landgoed. De school, opgericht in 1817, telt ruim 1.400 leerlingen en 160 medewerkers en heeft een ANBI status. We nodigen je graag uit onderstaande video te bekijken om te zien en te proeven hoe het er bij Hageveld aan toegaat: https://www.youtube.com/watch?v=obaglc79bJM.

Onderwijsvisie Hageveld
In 2021 is een nieuw schoolplan (2021-2025) vastgesteld. Centraal in dit schoolplan staat het werken aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij er binnen Hageveld veel ruimte wordt gemaakt voor maatwerk richting de leerlingen. Daarbij vinden wij dat iedere leerling uniek is, met eigen talenten en (on)mogelijkheden. We streven ernaar het onderwijs dusdanig in te richten dat leerlingen (deels) regie hebben over en invloed op het eigen leerproces. Dit geven we in de praktijk vorm door leerlingen een deel van het rooster zelf samen te laten stellen middels zogenaamde Hagevelduren. De leerlingen kiezen zelf vanuit een breed aanbod aan Hagevelduren. Denk hierbij aan masterclasses, werkuren of steunlessen. Er worden ook niet-schoolvak gerelateerde Hagevelduren aangeboden (fotografie, koken). Sinds 2010 voorziet Hageveld in de specifieke onderwijsbehoefte van hoogbegaafden. In het schooljaar 2012-2013 is Hageveld gestart met een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld. Het Latijnse woord "via" duidt op een andere weg naar hetzelfde doel, namelijk een vwo-diploma. 

Governance
Hageveld kent een one-tier board, waarbij de rector-bestuurder is belast met de uitvoerende taken. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, die met toezicht zijn belast. De rector-bestuurder is met ondersteuning van de overige leden van de schoolleiding verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Hageveld. Hij is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.

Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Het toezichthoudend deel van het bestuur houdt toezicht op de besturing van Hageveld en staat de rector-bestuurder met raad en daad terzijde. Tot slot is het toezichthoudend deel van het bestuur belast met het benoemen en ontslaan van de rector-bestuurder. (werkgeversfunctie).

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig. Daarnaast heeft het bestuur twee keer per jaar een overleg met de medezeggenschapsraad waarbij een onderwijskundige thema wordt besproken. Het bestuur vergadert efficiënt en met een positief-kritische houding. Het bestuur werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur. Het bestuursverslag en de jaarrekening 2022 zijn te vinden op de website van de Hageveld. 


 

Functie eisen

Vacature lid Toezichthoudend bestuurslid
Het Toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf leden, waarbij een minderheid van de bestuursleden een kind heeft op school. Bij de samenstelling van het toezichthoudend bestuur wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van het toezichthoudend bestuur vragen. Het toezichthoudend bestuur wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding in deskundigheden, achtergronden en competenties. Hierbij streven we naar een diverse samenstelling van het toezichthoudend bestuur. Bij het invullen van een vacature in het toezichthoudend bestuur wordt per functie een profielschets van de te werven kandidaat opgesteld. Het profiel wordt vastgesteld nadat de rector-bestuurder en de medezeggenschap een advies daarover hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. De vacatures ontstaan vanwege het aflopen van de zittingstermijn (januari 2024) van een bestuurslid en vanwege het aanvaarden van nieuwe functies van een ander bestuurslid (november 2023).

Profiel Toezichthoudend bestuur; alle leden

 • Leden van het Toezichthoudend bestuur:
 • beschikken over academisch werk- en denkniveau
 • hebben affiniteit met de maatschappelijke opdracht van de stichting
 • weten een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • hebben het vermogen en de attitude om de rector-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • hebben het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • kenmerken zich door integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Hageveld stellen
 • hebben het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de rectorbestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • zijn voldoende beschikbaar
 • zijn van onbesproken gedrag (moeten een recente VOG kunnen verstrekken)
Toezichthoudend bestuurder met onderwijskundig profiel
Specifieke kenmerken voor het lid met een onderwijskundig profiel
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke of directie-ervaring in het (voortgezet) onderwijs;
 • is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
 • is in staat om cijfers over de kwaliteit van het onderwijs op hun merites te beoordelen;
 • heeft inzicht in en begrip van de samenhang tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs;
Toezichthoudend bestuurder met juridisch profiel
Specifieke kenmerken voor het lid met een juridisch profiel
 • beschikt over kennis en kunde m.b.t. tot algemene juridische zaken;
 • is in staat om contracten, aanbestedingsdocumenten en overeenkomsten vanuit juridische oogpunt te beoordelen en de rector-bestuurder / schoolleiding hierover te adviseren. 

Atheneum College Hageveld

Over Atheneum College Hageveld

College Hageveld is het enige categoriale atheneum in Nederland. De school is gehuisvest in een sfeervol monumentaal gebouw, bijzonder mooi gelegen op een landgoed. De circa 1400 leerlingen staan op onze school centraal. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, individuele aandacht voor talent en extra (keuze-)mogelijkheden. De medewerkers hebben hart voor leerlingen. Samen met de leerlingen zorgen zij voor een unieke en veilige sfeer.

Werken op College Hageveld betekent werken in een lerende organisatie waarin medewerkers in een open en informele sfeer hun werk doen. De school biedt een omgeving waarin mensen durven te leren, met én van elkaar. Medewerkers gaan graag met elkaar in gesprek over het geven van goede lessen en manieren waarop het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Een onderzoekende houding, initiatief en samenwerking worden gewaardeerd.

College Hageveld vindt een goede begeleiding van nieuwe medewerkers en docenten erg belangrijk. Er is een intern begeleidingsprogramma voor startende docenten met daarin een wekelijks contactmoment. Daarnaast zijn er intervisiegroepen waarin startende en meer ervaren docenten ervaringen uitwisselen en werken aan de elkaars ontwikkeling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.

Atheneum College Hageveld